Web site van

Unie van Ethiopische Evangelische Kerken in Nederland

GOD IS LIEFDE

Hebrews 13:8

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot eeuwigheid.

Andere Informatie

    Snel Links

 

 

    Interessante Links

 

 

Geloofsbelijdenis

 

 • Wij geloven in een God, de Vader, de Almachtige, de schepper van alle dingen, eeuwig, oneindig, perfect, en manifesteert zich in drie personen als de Vader, Zoon en Heilige Geest.

  (Deuteronomium 6:4; Johannes 1:1-3; Jesaja 44:6-8; Matteüs 28:19; Marcus 12:29; Deuteronomium 6:4; Jesaja 43:10).

 

 • Wij geloven in een Heer, Jezus Christus de enige Zoon van God, eeuwig Zoon van de Vader, God uit God, Licht uit Licht, ware God uit ware God, geboren, niet gemaakt, van een wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen gemaakt. 

  (Johannes 1:14; Johannes 14:1; Hebreeën 7:25) .

 

 • Hij is God geopenbaard in het vlees, ware God en ware mens, Voor ons en voor ons heil kwam hij uit de hemel verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. 

  (Johannes 1:14; Hebreeën 7:25) .

 

 • Wij geloven in Zijn zondeloos leven, Zijn miraculeuze bediening, Zijn plaatsvervangende dood aan het kruis als verzoening voor onze zonden, en werd begraven, Zijn lichamelijke opstanding uit de dood op de derde dag volgens de Schriften, en Zijn hemelvaart naar de hemel en is gezeten aan de rechterhand van de Vader, om te dienen als onze bemiddelaar voor de Vader. 

  (Jesaja 7:14; Matteüs 1:23; Jesaja 9:6) .

 

 • Wij geloven in de Heilige Geest, de Heer, de gever van het leven, die uitgaat van den Vader en den Zoon. Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid, van één zelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon. 

  (Job 33:4; Johannes 15:26) .

 

 • Wij geloven de Bijbel, zowel het Oude en Nieuwe Testament, als geïnspireerde Woord van God, de onfeilbare en volledige openbaring van Gods wil voor de redding, en het goddelijke en heeft het laatse woord voor het christelijk geloof en leven.

  ( 2 Timoteüs 3:15-17).

 

 • Wij geloven dat het heil alleen is door het bloed van Jezus. De mens was goed geschapen, maar door gevalt door zijn eigen overtreding, en zijn ENIGE hoop van verlossing is door het geloof in Jezus Christus en door de genade en niet door onze verdiensten.

  ( Johannes 14:6; Johannes 14:27; Romeinen 3:23; Romeinen 10:13-15; Efeziërs 2:8; Johannes 3:3-8; 1 Johannes 1:7-9).

  Dit brengt ons tot de familie van God binnen te gaan door het ervaring genaamd de "Wedere Geboorte" als Jezus leerde Nikodemus in Johannes hoofdstuk 3.

 

 • Wij geloven in één heilige, algemene christelijke en apostolische kerk. Wij erkenen in één doop en water doop door onderdompeling, en moeten worden nageleefd door allen die oprecht geloven in Christus zoals Hij beviel.

      ( Matteüs 28:19; Handelingen 10:47,48; Handelingen 2:38; 1 Petrus 3:21 Romeinen 6:4,5)

 

 • Wij geloven in de doop in de Heilige Geest. De doop van de Heilige Geest is een geschenk van God, beloofd door Christus aan alle gelovigen, gescheiden en na de nieuwe geboorte

  ( Handelingen 2:38,39; Handelingen 1:4-8; Handelingen 15:8,9)

 

 • Wij geloven in GEHELE Heiliging en een leven van heiliging, die zonder dat geen man kan Heer zien. Door de kracht van de inwonende Heilige Geest zijn wij in staat om te gehoorzamen,het gebod, "Wees heilig, want ik ben heilig."

  ( Leviticus 11:44; 1 Petrus 1:14-15; Matteüs 5:48).

 

 • Hele heiliging en het leven die apart van de wereld is God's wil voor alle gelovigen. Heiliging is iets dat zou moeten overtuigend zichtbaar door een gehoorzaam leven aan Gods woord.

  (Romeinen 8:3-4; 1 Tessalonicenzen 5:23; Hebreeën 12:14; 1 Petrus 1:14-16; 1 Johannes 2:6; 3:3)

 

 • Wij geleoven in Godelijke genezing en gebed voor de zieken. Bevriijd worden van de ziekte was gedaan in de verzoening.

  (Jesaja 53:4-5; Matteüs 8:16,17; Marcus 16:18; Johannes 5:14; Jakobus 5:14,15)

 

 • Wij geloven in de zalige hoop en de terugkeer van Christus. De opstanding van degenen die ontslapen zijn samen met die nog in het leven zijn en leven met de Heer voor eeuwig, is de gezegende hoop van de kerk.

  (1 Thes. 4:16; Rom. 8:23; Titus 2:13; 1 Cor. 15:51,52)

Copyright � 1997- EECUN.nl  
EECUN.nl